Voorwaarden

Flexx Rental

Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van
voertuigen door FlexxRental Autoverhuur verder te noemen ‘verhuurder’.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen,
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan,
vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen tot uiterlijk tien (10) dagen nadat de
verhuurder de aanvaarding van de huurder heeft ontvangen.
2. Opgaven en specifcaties van het gehuurde betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden door de
verhuurder slechts bij benadering verstrekt.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of
door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien
verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de omme zijde
vermelde) huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.
3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt deze defect, dan dient de
huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden,
brandstof, boetes en reinigingskosten voor rekening van de huurder.

Artikel 4: Verplichtingen huurder
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn
bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig
ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.
5. De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of
anderszins aan een ander in gebruik te geven.
7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal of inbeslagname, dient hij verhuurde daarvan
terstond in kennis te stellen.
8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het
voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeen
gekomen met verhuurder.
10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
11. In het voertuig mogen zich het maximaal toegestane aantal personen bevinden.
12. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten
in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,00 (incl. btw).
13. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden
tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid en dient huurder verhuurder
hiervan terstond in kennis te stellen.
Ambachtsweg 58, 3542 DH Utrecht
Tel: +31 44 18 44 96
Kvk: 76315568
BTW nr: NL243612011B01
FLEXX RENTAL
AUTOVERHUUR

Artikel 5: Teruggave na einde overeenkomst
1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de
openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangs
genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is
de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van
de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk is geïnspecteerd,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub a van deze voorwaarden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid huurder
1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de
feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwe
ge laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeen
komst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de
huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende:
a. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuur
der en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt
gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft de huurder overeenkomstig het tweede lid aansprakelijk voor de schade van
de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig inspecteren binnen een naar de redelijke mogelijkheden van
verhuurder kortst mogelijke termijn en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd;
b. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade
per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
i. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 4, tenzij huurder bewijst dat dit
handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn;
ii. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het
voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
iii. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
iv. het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
v. de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit
de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden
toegezonden;
vi. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de
alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn
ingeleverd;
vii. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van
gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
c. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade
of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de
aansprakelijkheid van de huurder onverlet;
d. Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een
afstand van meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die
hoogte bevindt, geldt in afwijking van het overeengekomen eigen risico een hoog eigen risico van:
i. maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;
ii. maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;
e. Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van
beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een
hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van
de daar bovenuit stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het
voertuig of van de lading.
Ambachtsweg 58, 3542 DH Utrecht
Tel: +31 44 18 44 96
Kvk: 76315568
BTW nr: NL243612011B01
FLEXX RENTAL
AUTOVERHUUR
f. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand
bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere
schade van de verhuurder.

Artikel 7: Aansprakelijkheid verhuurder
1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak beschadiging en letselschade, aan zaken en
personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de
verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten verzekering. De
aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten verzekering ter
zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede
verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering
aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.
3. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan personen indien en voor zover de benadeel
de zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.
4. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek
aan het voertuig.
5. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal
voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder
geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in
kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na
dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 8: Kleine herstellingen tijdens huurperiode
1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van
de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de
werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende
merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

Artikel 9: Betaling en zekerheid
1. Tenzij contante betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder
verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen
te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het te verwachten huurbedrag, de eventuele kosten
van de afkoopregelingen/toeslagen en het bijbehorende borgbedrag.
2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de
verhuurder de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag voor de periode dat de huurder met betaling in
verzuim is.
3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan.
4. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in
ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van
de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde
huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.

5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van
de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
incassokosten conform de Wet Incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboveneen
vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of
niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
Ambachtsweg 58, 3542 DH Utrecht
Tel: +31 44 18 44 96
Kvk: 76315568
BTW nr: NL243612011B01
FLEXX RENTAL
AUTOVERHUUR

7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder de besloten vennootschap Bo-Mij Beheer B.V. gemachtigd heeft om namens
verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende
incassomaatregelen te treffen.
8. Indien de huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst,
zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 10: Beëindiging van de huurovereenkomst
1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder
zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt
gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van
nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien
de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk
is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd
om het voertuig bij de huurder terug te halen en zijn alle vorderingen van verhuurder op huurder direct en in hun geheel opeisbaar.
De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te
verlenen.
5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder,
hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt
geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even
omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11: Beslag op het voertuig
1. Ingeval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de
verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van
beslagen weer in het bezit van de verhuurder is.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
Artikel 12: Voorwaarden verzekering
Op alle overeenkomsten zijn de verzekeringsvoorwaarden gesteld door onze verzekeringsmaatschappij van toepassing, waarvan een
exemplaar in het voertuig aanwezig is.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

go top
× Whatsapp